Su26 with Mt. Fuji

@

Copyrights 2003  Yoshihiro Sasaki