Su26 Aerobatics plane

Copyright 2003 Yoshihiro Sasaki