aileron roll

@

Copyrights 2003  Yoshihiro Sasaki